Om taktil massage

“Taktil massage är en mjuk omslutande beröring av huden, som sker med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov.”

Siv Ardeby, grundare av originalmetoden

I mitt arbete som sjuksköterska på Lungkliniken i Örebro ser jag värdet av taktilmassage vid omhändertagandet av svårt sjuka och döende patienter. Taktilmassage är ett sätt att stanna upp och vara närvarande när orden inte räcker till. Ett sätt att konkretisera god omvårdnad. Och ett utmärkt komplement till den medicinska behandlingen där lugnande och smärtstillande läkemedel inte alltid ger lindring fullt ut.
Jag har också haft förmånen att få massera mina arbetskamrater. En stunds djup avslappning i ett så väl psykiskt som fysiskt tungt arbete är i det långa loppet väl använd tid.

De goda effekterna av taktilmassage uppnås genom att parasympatiska nervsystemet aktiveras, med effekter som lägre hjärtfrekvens, lägre puls, sänkt blodtryck och stimulans av magtarmkanalen.
Oxitocinsystemet, kroppens lugn-och-ro-hormon, påverkas också och ökar de kroppsegna endorfinerna, förmågan till anknytning och minne. Massagen fungerar som smärtlindring bl.a. genom den s.k. Gate-controllteorin. Ryggmärgen kan bara släppa igenom ett visst antal nervimpulser. Då impulserna av värme, tryck och beröring färdas snabbare kan smärtimpulserna blockeras.

Läs mer :  www.taktil.se